بالا 10 دستورالعمل آموزش سگ Basic

کلمات اساسی پایه هر سگ باید بداند

وقتی سگ خود را تمرین می کنید ، مهم است که وقت خود را برای تدریس سگ ها یا اقدامات خاص خود بگذرانید. چند دستور ساده آموزش سگ وجود دارد که هر سگ باید بداند. این نشانه ها می تواند به شما کمک کند که سگ خود را تحت کنترل نگه دارید و سگ خود را احساس ساختار و نظم. آنها همچنین می توانند به شما در مدیریت انواع مشکلات رفتاری رایج کمک کنند . در بعضی موارد، کلمه فرماندهی مناسب حتی ممکن است زندگی سگ شما را نجات دهد.