بالا 9 دلیل برای غلبه بر گربه شما

اگر فکر می کنید declawing یک گربه یا دامپزشک پیشنهاد می کند declawing در همان زمان به عنوان نجوم، لطفا در نظر گرفتن این دلایل NOT declaw قبل از تصمیم گیری برای جراحی غیر قابل برگشت. گربه شما سالها باقی مانده خود را با نتیجه تصمیم خود، یک راه یا دیگری زندگی خواهد کرد.