تولید مثل سگ

Estrus (گرما)، بارداری، پریود بارداری، اسپری کردن و ریزش در سگ ها

میانگین سن و طول اولین چرخه حرارت، طول بارداری و میزان اسپایینی و ناپیوندی در سگ را یاد بگیرید. همچنین در مورد شرایط غیر طبیعی مانند تخمدانهای اکوپیک و شبهوداره (حاملگی دروغین) یاد میگیرید.

مرتبط: تولید مثل بچه