جعبه های Overflow بالا

سرریز بدون حفاری پایین آکواریوم شما

جعبه های سرریز آب آکواریوم را به زیر کابینت های کابینت انتقال می دهند بدون نیاز به شیشه ای آکواریوم. این جعبه ها امکان استفاده از آب زیر آکواریوم، سیستم فیلتراسیون مرطوب / خشک و یا رگهای خونی را فراهم می آورند و فرصت های بیشتری را برای روش های مختلف فیلتر کردن بدون نیاز به تمرین آکواریوم خود فراهم می کنند.

هنگام انتخاب جعبه سرریز، مطمئن شوید جعبه اندازه مناسب برای اندازه آکواریوم خود را دریافت کنید. با استفاده از پمپ مناسب اندازه پمپ برای اندازه آکواریوم شما و ظرفیت ظرف بیش از حد نیز بسیار مهم است. اگر یک پمپ بازگشتی که بیش از حد از یک ظرفیت استفاده می شود استفاده می شود، مخزن ممکن است سرریز و / یا مخزن تخلیه شود.