سگ های Cadaver

در تشخیص بقای انسان، بینی می داند

در یک پرونده از دست رفته، بدون شواهد، یک جرم اتفاق می افتد. در مواردی که یک بدن مرده نتایج احتمالی جستجو باشد، سگ های Cadaver برای جستجوی، به جای سگ های جستجو و نجات استاندارد مورد استفاده قرار می گیرند. چرا؟ از آنجا که یک سگ جستجو و نجات برای پیدا کردن انسان های زنده آموزش دیده و گوشت تجزیه را تشخیص نمی دهد.

سگ های Cadaver آموزش داده می شوند تا بوسیله گوشت انسان تجزیه شوند.

فکر خوبی نیست، اما کار آنها برای خانواده های قربانیان و سیستم عدلی است که گاه به بدن برای اثبات جرم نیاز دارد. این سگ ها هر دو به طور مستقیم و بدون چنگال کار می کنند و آموزش می دهند تا تشخیص عطر و طعم تجزیه که از خاک بالا می آید، اصل همانند زمانی که یک سگ میداند که در آن آخرین استخوان استخوان را دفن کرد.

سگ ها باید به عنوان سگ های عقب افتاده و سگ های هوا عطر آموزش دیده باشند. سگهای سگ دنبال عطرهایی هستند که بر روی زمین افتاده اند. این سگ ها می توانند یک انسان یا در مورد سگ های Cadaver، یک بوی انسانی را که بر روی یک نسیم قرار گرفته است یا از فردی که بدن را به محل آن منتقل می کند، بیرون کند. هوا عطر مانند شبیه به عقب است، اما یک سگ هوایی هوا باید بتواند عطر و بوی نامطبوع را انتخاب کند و آن را به منبع هدایت کند.

مواد شیمیایی مخصوص برای شبیه سازی عطر شکسته گوشت انسان در آموزش سادات Cadaver استفاده می شود. بر خلاف بوی شبیه سازی شده مواد مخدر یا سایر عطرهای آموزشی، بوی شبیه سازی شده برای هر کسی، جز یک مرکز آموزشی تأیید شده، در دسترس نیست.هر دو بدن و قسمت بدن با استفاده از سگ های Cadaver قرار می گیرند، و هر عضو تیم باید در حفظ شواهد آموزش ببیند.

این فقط تحقیقات جنایی نیست که از سگ های Cadaver استفاده می کنند. همچنین در این حوادث، این سگ ها در ارتباط با تیم های جستجو و نجات سگ برای یافتن قربانیان و بازماندگان از بلایای طبیعی و غیره استفاده می شوند.