علائم پیری در سگ های ارشد

پیری در تمام موارد زندگی اجتناب ناپذیر است. سگ ها بسیار سریعتر از انسان ها هستند، بنابراین تغییر در رفاه جسمی و روانی آنها ممکن است به هیچ وجه رخ ندهد. ناگهان دوست داشتنی دوست داشتنی و آماده برای هر چیزی تمایلی به ترک تخت گرم خود را در صبح های سرشار و زمان خود را از پله ها بالا می برد. ممکن است شبیه یک شوک باشد که سگ شما به طور ناگهانی ارشد است اما تبدیل شدن به یک ارشد به معنی شما نیست و سگ شما نمیتواند سالها با هم خوب باشد. مهم است که بدانیم که سگ ها در طول سن و سالخوردگی تغییر زیادی می کنند. در اینجا چیزی است که انتظار می رود به عنوان سگ خود را وارد سال های طلایی خود: