فیلترهای دیاتومیک

هر صاحب آکواریوم آب شیرین که کمتر از آب کریستالیزاخته است، می داند که فیلترهای معمول دارای محدودیت های خود هستند. هنگامی که با ذرات مستمر و یا عذاب خطرناک آب سبز روبرو میشوید، وقت آن است که یک فیلتر دیاتومیک را در نظر بگیرید.

این نام از استفاده از زمین دیابتی است که اثر پرداخت آب را به وضوح کامل می آید. در اینجا چهره های برتر ما هستند.