قطعات اسب - Gaskin

تعریف: Gaskin منطقه عضلانی بین سفتل و چاک است . استخوان های زیرزمینی تیبیا و کمر کوچکتر هستند که معادل با استخوان های گوساله و سینه ما هستند.