ناخنهای توخالی در سگها

مسائل مربوط به پنجه و ناخن یک مشکل واقعی برای سگ ها است زیرا ناخن برای آنها بسیار مهم است. برای مردم، ناخن از نوک انگشتان حساس ما محافظت می کند، اما سگ ها از آنها برای حفاری، پختن گوشت، گرفتن اسباب بازی ها و محافظت از خود استفاده می کنند. سگ شما همچنین وزن خود را بر روی ناخن ها می گذارد هر زمان که او ایستاده و یا اجرا می شود، و مشکلات ناخن می تواند ناخوشایند و درد شدید.

توخالی سگ ناخن

تمام ناخنهای سگها توخالی هستند که در گذشته سریعتر رشد می کنند.

اگر زیر را نگاه کنید، می بینید که پای ناخن توسط پاش توخالی نیست؛ این جایی است که یک رگ خونی در داخل ناخن زندگی می کند. پیش از آن سریع، ناخن توخالی است، هر چند گاهی اوقات با خاک خیس می شود. بخشی توخالی ناخن سگ به سادگی بخشی از ناخن است که شما برش داده اید. این فقط به معنی آن است که زمان برای برش ناخن سگ خود را!

ناخن سگ ناز

ناخن های ناخن یک داستان دیگر هستند، و ممکن است متوجه شوید که ناخن در حالی که پیرایش می کند خراب می شود. ناخن های ناگهانی می توانند از حفر و خراش حیوان خانگی شما منجر شوند، اما آنها همچنین می توانند نشانه ای از مشکل بستر ناخن ناشی از عفونت، بیماری یا حادثه ناخن باشند . علل احتمالی ناخن های شکننده عبارتند از: