نحوه انتقال حیوانات خانگی به خانه جدید

چگونه می توان گربه و سگ خود را به یک خانه جدید انتقال داد

آیا حرکت خانوار شما شما را در یک مرز بین المللی، در سرتاسر قاره ها یا شهرها قرار می دهد که پیش از این هرگز نبوده اید، در حال حرکت با حیوانات خانگی همیشه سطح دیگری از برنامه ریزی را اضافه می کند. بنابراین، برای کمک به کاهش نگرانی ها، از این راهنمایی ها استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید حیوانات خانگی خود را بدون استرس زیاد وارد خانه جدید می کنید.