نسبت فسفر کلسیم در میوه ها و سبزیجات

نسبت فسفر کلسیم به حیوان خانگی عجیب و غریب شما

حیوانات مختلف عجیب و غریب نیاز به نسبت های مختلف فسفر کلسیم در رژیم های غذایی خود دارند. بسیاری از حیوانات خانگی نیاز به 2 تا 1 نسبت فسفر کلسیم دارند، به این معنی که غذا باید دو برابر کلسیم باشد زیرا فسفر دارد. اطمینان حاصل کنید که با توجه به نسبت های فسفر کلسیم از آنچه شما تغذیه می کنید، حیوان خانگی شما مقدار اشتباه کلسیم و فسفر را نمی دهد. نسبت فسفر کلسیم به آنچه شما تغذیه می کنید.

نسبت فسفر کلسیم