چه کاری باید انجام دهیم پس از عمل جراحی پت

اکثر دامپزشکان پس از یک روش بیهوشی و جزئیات مراقبت پس از درمان حیوان خانگی را به صورت جداگانه چاپ می کنند. این مفید است چرا که در زمان تخلیه مشغول اکثر کلینیک ها، همراه با هیجان در دیدن حیوان خانگی خود، بسیاری از صاحبان تمام جزئیات را نمی شنوند و یا فکر می کنند از سوالات تا زمانی که آنها در خانه هستند. این مقاله در مورد مراقبت های پس از عمل عمومی می پردازد. لطفا با دامپزشک خود با سوالات خاصی درباره بازیابی حیوان خانگی خود تماس بگیرید.