پرنده سالم 101

نحوه نظارت بر پریدن پرنده شما

در یک نقطه یا بیشتر، بیشتر صاحبان پرنده شنیده اند که مهم است که مانع از برداشتن دوستان خود پر از علائم بیماری شود. با این حال، می توان دشوار دانست دقیقا همان چیزی است که "طبیعی" است وقتی که آن را به گوشت پرنده می آید. اگر سوالی در مورد اینکه آیا پرنده شما تولید خمیر های سالم را داشته یا نه، ما به شما کمک خواهیم کرد که تفاوت بین آنچه که سالم است و آنچه که در مورد زباله های پرنده شما نیست، تعیین کنید.