چیزهایی که باید با ریسمان بافندگی یا بالابر انجام شود

شما می توانید آن را به عنوان نخ ریسی، پیچ و مهره اتصال دهنده و نام های دیگر نامنظم نامیده می شود زمانی که آن را در اطراف پا و یا در تجهیزات مزرعه پیچ خورده است. اگر اسب ها را بدون توجه به آنچه شما آن را می نامید، احتمالا آن را از دست داده اید. پس از همه، شما نمی توانید آن را دور بریزید - باید برای چیزی مناسب باشد.