استفاده از نیمی از قاشق یا نیمه چنبره

ظاهر:

اولین عکس یک دهان موالن نیمه شکسته را نشان می دهد. منحنی اتاق را برای زبان اسب یا تسویه حساب فراهم می کند. عکس دوم، یک اسفناء نیمه شکسته را با یک قطعه دهان مصنوعی متصل می کند. "قاشق" که به سمت پایین حرکت می کند، باعث می شود کمی از کشیدن دهان اسب جلوگیری شود.

استفاده می کند:

بتهای نیمه پشمی معمولا برای رانندگی استفاده می شوند، گرچه بعضی اوقات در اسب سواری دیده می شوند.

آنها نسبتا خفیف شبیه به یک پیچ و مهره کامل گونه هستند و اغلب در هنگام آموزش اسب جوان برای نگه داشتن کمی استفاده می شود.

چگونه کار می کند:

این بیت بسیار شبیه یک بت شکن کامل است .

از مجموعه ای از رز Danko، Coates Creek Stables