7 نوع سگ های کاری

سگ ها با مشاغل

برخی از سگ ها همدم هستند، سگ های دیگر کار جدی می کنند که واقعا به دیگران کمک می کند. سگ های کاری شغل واقعی دارند که بسیار جدی گرفته می شوند. این سگ ها دارای استعدادهای طبیعی هستند که با آموزش فشرده با دقت عمل می کنند. سگ های کاری برای کمک به دیگران آموزش می دهند و دوست دارند کار کنند.

بسیاری از سازمان های باشگاه های نژادی و نژادی نژاد خاص سگ در "گروه کاری" را طبقه بندی می کنند. در حالی که این نژادها به طور سنتی کار می کنند، این مقاله در مورد نژادهای سگ نیست؛ این مربوط به انواع کارهایی است که توسط سگ های مختلف کار انجام می شود. بسیاری از شغل های زیر می توانند توسط نژادهای مختلف سگ و همچنین سگ های نژاد مختلف انجام شوند.

تعدادی از انواع مختلف سگ های کاری مخصوصا برای انجام کارها آموزش دیده اند. در اینجا برخی از شایع ترین انواع سگ های کاری هستند.