8 گزینه های ملافه برای حیوان خانگی شما

چگونگی انتخاب پایه مار راست

مارها حیوانات خانگی خوب را تا زمانی که شما یک نوع مناسب برای سطح تجربه خود را انتخاب کرده و خزنده سالم را انتخاب کنید. مار شما نیاز به یک قفس ایمن و مناسب که از مواد مناسب ساخته شده است و باید با یک پوشش مناسب بسته شود.

انواع مختلفی از بستر شما می توانید در قفس به مار خود استفاده کنید. جوانب مثبت و منفی هر یک را انتخاب کنید و بهترین نوع برای نیازهای حیوان خانگی خود را انتخاب کنید.