9 قفس برتر برای حیوانات خانگی

هنگامی که آن را به قفس موش می آید، بزرگتر بهتر است! هدف از حداقل 2 فوتی مکعبی در هر موش. فاصله سیم نیز مهم است - بیش از 1 تا 2 اینچ برای بزرگسالان، و کوچکتر برای نوزادان. اجتناب از قفس های زیرین سیم. بسیاری از قفس ها در اینجا طبقه دوم یا بالکن های سیم است و بهتر است پوشش هر سیم با چوب یا مواد جامد دیگری برای ایجاد سطح آسان تر در پاها موتیف (طبقه سیم به عنوان یک علت سنگ شکن ).