آماده شدن برای قطع برق

چگونه آکواریوم خود را ایمن نگه داریم هنگامی که قدرت از بین می رود

قطع برق می تواند در هر زمان بدون هشدار رخ دهد و بنابراین همه صاحبان آکواریوم باید در هر لحظه از این وضعیت آماده باشند. اگر چه آکواریوم برای مدت زمان بدون فیلتراسیون بی خطر است، اما ساکنان نمی توانند برای مدت طولانی بدون اکسیژن زنده بمانند. هنگامی که شرایط آب و هوایی سرد است، گرما ضروری است، اما هنگامی که گرم می شود، بیش از حد گرم می شود.

برای جلوگیری از وقوع فاجعه کامل در زمانی که برق از بین می رود، این وسایل اضطراری برق و روش اکسیژن دستی و گرمایش دستی به شما کمک می کند تا بتوانید زندگی حیاتی خود را حفظ کنید تا آکواریوم خود را حفظ کند.