اطلاعات مربوط به محل نگهداری و مراقبت گونه

باربرها ماهی پر جنب و جوش، سخت و رنگارنگ هستند. آنها همه گونه گونه های تحصیلی هستند که بهترین کار را در گروه هایی که حداقل پنج یا بیشتر آنها را نگه می دارد، انجام می دهند، بنابراین در نظر گرفتن این خانواده ماهی ها در نظر داشته باشید. بیشترین اسید نرم را به آب خنثی که به خوبی هوادهی می شود و کمی در سمت کولر ترجیح می دهد. از آنجایی که آنها خیلی فعال هستند، همسران مخزن باید فقط گونه هایی باشند که بتوانند همراهان شایسته تحمل کنند. به طور خاص، ماهیانی که دارای ماهیان بلند هستند، معمولا بهترین عضوهای مخزن برای اعضای خانواده بار نیستند. این مرورگرهای Barb species به شما کمک خواهند کرد که یکی از موارد مناسب برای شما را انتخاب کنید. پروفایل های دقیق تر از طریق لینک های ارائه شده برای هر گونه موجود است.