ایده های هدیه برای دامپزشکان و کارکنان

تا دو سوم خانوارهای آمریکایی حداقل یک حیوان خانگی را شامل می شود که سگ ها و گربه ها لیستی از خزدار ها، خزندگان و پرندگان را تشکیل می دهند. طبق نظرسنجی هریس، یک شرکت نیلسن، 95 درصد از آمریکایی ها حیوانات خانگی خود را به عنوان اعضای خانواده در نظر می گیرند . به طور طبیعی شما می خواهید از افرادی که برای Fido یا Fluffy خود مراقبت می کنند تشکر کنید. این که آیا این یک تفکر اضافی در طول تعطیلات و یا یک نمایش ویژه از قدردانی برای مراقبت از بالاتر و فراتر از این، این ایده های هدیه برای دامپزشکان و کارکنان خود را سپاسگزار خود را برای خدمات خود و تمام مراقبت و راحتی آنها را به اعضای خزدار خانواده خود را .