تسمه بیل

تعریف:

تکه های پارچه ای از پارچه های چرمی یا پارچه ای است که دست و پنجه نرم می کنند. در یک زانوی جادوگر ، تسمه نقاله طولانی خواهد بود و در زیر فلپ ها قرار دارد. صندلی جلو یا صندلی همه منظوره تسمه های قیچی کوتاهتر هستند و زیر فلاپ ها متوقف می شوند. مهم است که تسمه های براق قوی باشند، زیرا این چیزی است که زین را به محور متصل می کند. تسمه های بیل را می توان جایگزین آنها کرد.