راهنمایی های ایمنی حیوانات و هشدارها

خطرهای خانگی، سموم، غذاهای سمی، نکات ایمنی گرم و سرد

نگهداری حیوانات خانگی ما سالم است، با تاکید بر تعطیلات و موارد خاص. حیوانات خانگی خوردن و خوردن چیزهایی که انسان ها هرگز به مصرف فکر نمی کنند. گاهی اوقات ما ناخودآگاه حیوانات خانگی خود را به غذاهای انسانی یا داروهایی که سمی کشنده هستند می دهند.

ما دوست داریم حیوانات خانگی ما را با ما در سراسر شهر یا تعطیلات ببریم اما توصیه های احتیاطی: دما (و رطوبت) افراط ممکن است برای حیوانات خانگی ما خطرناک یا مرگبار باشد.

این صفحه بایگانی نهایی ایمنی است که شامل چندین زیر مقوله موضوعات و نکات ایمنی حیوانات است. یک نکته ایمنی حیوانات دریافت کردید؟ خواندن آنچه دیگران می گویند و نکات ایمنی حیوان خانگی خود را به اشتراک بگذارید!