Skunks: آنچه شما باید بدانید که آیا حیوان خانگی شما توسط یک Skunk اسپری شده است

درباره رفتار اسکن، روغن اسکن و چگونگی خلاص شدن از آن بوی بدانید

Skunks به طور معمول خود را در معرض کسب و کار خود، اما گاهی اوقات ناشی از حیوان خانگی کنجکاو و یا تهدید کننده اسپری است. سوالاتی که درباره اسپری آنها مطرح می شود، چرا آنها اسپری می شوند و چگونه از بو شدن خلاص می شوند، در اینجا پاسخ داده می شود.

همچنین اسپری سمی است؟ برای کسب اطمینان از حیوانات خانگی خود برای اولین بار برای کمک به اسکن کمک کنید.

مرتبط: گوشت خوک و گوشت خوک