زبان گربه توضیح داده شده است

چگونه به درک آنچه گربه شما سعی می کند بگوید

صحبت گربه و گربه زبان گاهی ما را پازل می کند. گربه ها برای قرن ها به عنوان موجودات مرموز، انفرادی و غیر قابل پیش بینی مورد توجه قرار گرفته اند، زیرا ما نمی توانیم آنها را درک کنیم. اما صاحبان گربه باهوش می توانند زبان گربه را رمزگشایی کنند. در حالی که مردم عمدتا بر روی گفتار برای برقراری ارتباط متکی هستند، گربه ها عمدتا در یک زبان خاموش ارتباط برقرار می کنند. گربه ها با استفاده از ترکیبات ترکیبی از زبان اشاره، آواز خواندن و نشانه های عطر صحبت می کنند. یاد بگیرید چگونگی تشخیص اصول اولیه گربه را بیاموزید و ترکیبات رایج را بیاموزید تا بدانید که گربه شما چه چیزی را به شما میگوید و به دیگر بچههای خرس.

با تمرین، به زودی یک متخصص در زبان گربه خواهد بود، تا آنجا که ممکن است حتی بتوانید پاسخ دهید!