آنچه شما باید درباره مالکیت سگ مسئولیت بدانید

مالکیت سگ مسئولانه به معنای بیش از سعادت شماست. مالکیت سگ یک تعهد جدی است که شامل وظایف حیاتی است. قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک سگ را دریافت کنید ، باید متعهد شوید که مسئول باشید. علاوه بر دیدار با نیازهای اساسی سگ، برخی از مهم ترین قوانین مربوط به مالکیت سگ های وجدان می باشد.