چگونه گربه ها نشان می دهند که شما را دوست دارند

بسیاری از گربه ها عاشق صاحبانشان هستند، اگر نه، بیشتر از ما دوستشان داریم و دوست داریم آن را نشان دهیم. اما چگونه یک گربه عشق خود را نشان می دهد و محبت را بسیار متفاوت از آنچه انسان ها آن را نشان می دهد. بعضی از شیوه هایی که گربه نشان می دهد آنها اهمیت دارند، چطور تصور می کنند، اما در دنیای گربه روش هایی برای بیان کردن خود وجود دارد.