طراحی پایدار برای آتش و ایمنی اضطراری

کاهش احتمال آتش سوزی و ایجاد ثبات در یک وضعیت اضطراری

بسیاری از ما از چندین آتش سوزی ناامید کننده، از ما می پرسیم چگونه می توانیم ایموایی هایمان را ایمن تر کنیم. اگر شما قبلا یک پایدار ساخته اید، ممکن است کمی وجود داشته باشد که می توانید آن را انجام دهید تا طراحی آن بیشتر شود تا امنیت بیشتری داشته باشید. در مقاله ایمنی آتشسوزی در انبار اسب من راه هایی را برای حفظ پایداری خود برای کاهش خطر آتش سوزی مشخص کرده ام. اما اگر شما در مرحله برنامه ریزی قرار داشته باشید، راه هایی برای ایجاد یک پایدار وجود دارد که به احتمال زیاد به سرعت در حال سوختن است، آسان تر برای دسترسی به اورژانس و ایمن برای هر دو اسب و انسان.