غذاهای غرق شده در سرتاسر جهان

ماهی در تمام سطوح آکواریوم تغذیه می کند. برای اطمینان از این که ماهیان میانی و زیرین غذای کافی دریافت می کنند، علاوه بر غذاهای سنتی شناور، غذاهای غرق می شوند. فیدرهای پایین شبانه به طور خاص غالبا از دست رفته اند زیرا فراموش شده اند. اطمینان حاصل کنید که قبل از اینکه نورها را برای شب بخوابید، غذای غرق در مخزن را برای آنها بگذارید.