بسترهای گیاهی آکواریوم

آکواریوم های کاشته شده مستلزم مواد غنی از مواد مغذی هستند که هر دو گیاه را لقاح می دهند و مواد معدنی مناسب و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد را فراهم می کنند. این بسترهای مناسب برای آکواریوم های کاشته شده زندگی می کنند.