همه چیزهایی که باید بدانید در مورد افزایش گربه اول

تصمیم به اتخاذ اولین گربه شما یک اثر برجسته است، هر دو برای شما و برای گربه جدید شما، که من امیدوارم که یک عضو خانواده برای زندگی است. این که آیا شما در مورد گرفتن یک گربه فکر می کنید یا فقط اولین خود را به تصویب رسانده اید، این آموزش طراحی شده است تا روابط شما با این گربه مخصوص به یک رابطه پایدار را به وجود آورد. این چیزی است که ما به معنای واژه "خانه برای همیشه" است.