لیست خرید برای گربه جدید شما

قبل از اینکه گربه یا بچه گربه جدید خود را به خانه ببرید، چیزهای زیادی برای جمع آوری یا خرید وجود دارد، به طوری که گربه خود را به جای یک بازدید کننده احساس می کند. چند روز پیش این کار را برای صرفه جویی در استرس در "روز بزرگ" انجام دهید. در هیجان آوردن خانه گربه خود، شما نمی خواهید به طور ناگهانی در ساعت 8 بعد از ظهر کشف کنید که شما فراموش کرده اید غذای گربه بخرید. در اینجا حداقل ضروری است گربه شما نیاز دارد: