چرا شما باید پرنده خود را در داخل نگه دارید

در چند دهه گذشته، نگهداری پرندگان به عنوان حیوانات خانگی بسیار محبوب در سراسر جهان تبدیل شده است. اکثریت قریب به اتفاق صاحبان پرنده ترجیح می دهند دوستان خود را در خانه های خود نگه دارند، اما برخی از صاحبان پرنده در این مدت یا در تمام زمان ها خانه های پرندگان خود را در خارج از منزل انتخاب می کنند. در حالی که می توان به نظر می رسید که پرنده حیوان خانگی خود را در خارج می تواند مزایای متعددی داشته باشد (و در واقع می تواند آن را داشته باشد)، مسائلی همچون مسائل در فضای باز نیز وجود دارد که باید قبل از اینکه عکاسی کنید تا محوطه خارجی ایجاد کنید. در ادامه به کشف برخی از مسائل مربوط به نگه داشتن پرنده خود در خارج می پردازیم، به طوری که اگر تصمیمی گرفته اید که پرنده خود را از خانه بیرون بیاورید، می توانید تصمیم آگاهانه بگیرید.