10 گیاه مشترک که به پرندگان مسموم هستند

اکثر مردم مانند گیاهان و گل ها هستند، اما افرادی که طوطی ها و سایر پرندگان حیوانی دارند، باید مراقب باشند که انواع گیاهان آنها در اطراف خانه هایشان اجازه می دهند. برخی از گیاهان رایج برای پرندگان بسیار سمی هستند و این گیاهان سمی باید از هر منطقه ای که حیوانات پرندگان اجازه دسترسی به آن را دارند پاک شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 10 گونه گیاهی معمولی که به پرندگان سمی شناخته شده است، لیست زیر را بررسی کنید. شناسایی و از بین بردن هر گونه گیاه سمی در اطراف خانه شما اولین گام برای اطمینان از اینکه حیوان خانگی شما سالم و بدون حادثه است.