10 اسباب بازی برای موش

موش های پت مخلوقات اجتماعی و فعال هستند که نیاز به اسباب بازی های مختلف برای جویدن دارند، و همچنین اقلامی که فرصت های ورزش را فراهم می کنند. یک چرخ با کیفیت خوب، ورزش های زیادی را ارائه می دهد (چرخ های آرام را به عنوان آنها دوست دارند در شب اجرا کنند). اسباب بازی های مختلف برای صعود و جویدن نیز به حفظ موش حیوان خانگی فعال و سالم کمک می کند.