12 افسانه درباره گربه ها

تخمین و تشخیص غلط درباره گربه ها

وقتی متوجه شدید که بسیاری از "حقایق" که دربارۀ گربه ها شنیده اید، واقعا شگفت زده می شوید، واقعا درست نیست. برای این اسطوره ها و تصورات غلط درباره گربه ها سقوط نکنید. این لیست به رایج ترین این افسانه ها اشاره می کند و حقایق واقعی درباره هر تصور غلط را بیان می کند.