7 تایمر و مراکز قدرت آکواریوم بالا

مراکز قدرت آکواریوم و تایمر برای کنترل موثر چراغ های مخزن، پمپ ها و سایر دستگاه های الکتریکی در یک آکواریوم آب شور ضروری هستند.