Top 10 Ich و Parasite Fish ماهیان خارجی

داروهای موثر بر عوارض انگلی

آلودگی های انگلی در یک آکواریوم آب شور در میان ترس و ترغیب به درمان است. تعدادی از داروها در بازار برای جلوگیری و یا حذف انگل وجود دارد. بعضی از آنها را می توان با بی مهره ها استفاده کرد، برخی نمی توانند. دستورالعمل های زیر را بخوانید و آنها را قبل از استفاده بطور دقیق احتیاط کنید.