7 نوع تجاوز به توله سگ

انواع مختلفی از تجاوز وجود دارد و یک سگ می تواند یک نوع یا حتی ترکیبی از رفتارهای تهاجمی را نشان دهد. آنها با آنچه نشان می دهد تهاجمی، و همچنین شرایط و خاصی از زبان بدن را طبقه بندی می شود. بعضی از انواع تجاوزات کاملا عادی و بی ضرر هستند، زمانی که صاحبان این زمینه را درک می کنند - برای مثال، در طی بازی در یک اسباب بازی، لگدی لزوما یک سیگنال خطر نیست. در مورد رفتارهای توله سگ و علل مرتبط با انواع مختلف تجاوز، و آنچه شما می توانید برای جلوگیری و یا مدیریت مشکلات بالقوه انجام دهید.