8 انواع مختلف یقه سگ

یقه ها توسط سگ ها برای آموزش، پیاده روی، شناسایی و حتی مد استفاده می شود. از شرح زیر برای پیدا کردن یقه راست برای سگ خود استفاده کنید ، سپس برخی از انواع آویزان را بررسی کنید.