جلبک های سبز موهای زائد در آکواریوم های دریایی

Bryopsis، Derbesia، و Cladophora، گونه ها

به عنوان موهای سبز یا جلبک های خالص اشاره شده است، در مورد بی نظمی ناخوشایند Bryopsis، Derbesia و Cladophora شناسایی گونه ها، به همین دلیل رخ می دهد، چه چیزی باعث رشد این macroalgae، و چگونه به کنترل و یا خلاص شدن از آنها در سیستم های آکواریوم آب شور.