اسبها چگونه استرس را بیان می کنند

تعدادی از چیزها می توانند اسب ها را به تنهایی تحمل کنند، به تنهایی، بارگیری و سوار شدن در یک تریلر، مراقبت دامپزشکی، کار نجیب، آماده سازی و رفتن به نمایش، تغییر در آب و هوا، تغییر در افراد مراقبت از آنها، تغییرات در روال مانند یک غرفه جدید یا برنامه تغذیه ای متفاوت، استراحت به علت آسیب یا بیماری و یک دستیار و یا سوارکار تحت فشار قرار می گیرد. اسبها به روشهای مختلف روانشناسی را بیان می کنند.