انگلیسی سواری بیت

انگلیسی اسب سواری بیت

صدها نفر از بیت های مختلف انگلیسی با تعدادی تغییر ظریف و نام های عجیب و غریب وجود دارد. اکثر آنها مشتقات چند بیت اساسی هستند که در بین اسب سواری های انگلیسی محبوب هستند. در اینجا شش شایع ترین بیت های سوار انگلیسی هستند که می توانید در یک اسب سواری انگلیسی استفاده کنید.