با استفاده از آزمون نمک برای کالیبراسیون یک رطوبت سنج در قفس حیوان خانگی