چگونگی تنظیم گرادیان حرارتی برای تنظیم حرارتی در خزندگان پت