جعبه فیلتر آکواریوم دریای کانتور

واحدهای تصفیه آکواریوم سه مرحله ای بسیار کم و کارآمد

اگر چه فیلترهای کانتور ممکن است کوچک باشند، این واحدهای فشرده طراحی شده اند تا به طور کامل 3 مرحله مکانیکی (در بعضی موارد، بیشتر)، شیمیایی و فیلتراسیون بیولوژیکی در آکواریوم ارائه شود. برای حداکثر کارایی، یکی را انتخاب کنید که محفظه رسانه ای دارای ظرفیت هایی باشد که از شرایط فیلتر کردن آکواریوم شما بالاتر باشد . در اینجا گزینه های برتر هستند که می توانند بر روی لبه آویزان شوند، در کنار یا پشت آکواریوم قرار می گیرند و همچنین در زیر مخزن و کابینت از بین نمی روند.