بررسی اجمالی رنگ و الگوهای خز خرگوش

تعداد رنگ های کت که حیوانات خرگوش خانگی می توانند وارد شوند، طولانی و گاهی گیج کننده است. لیست زیر، توضیحات رنگ اولیه یا گروه های رنگی موجود در خرگوش حیوانات را پوشش می دهد. تمام نژادهای خرگوش حیوانات نمی توانند در تمام این رنگ ها یا الگوها باشند.

سلب مسئولیت: این لیست به معنای ایده کلی از تغییرات رنگ است، نه نمایندگی یک لیست جامع و یا دقیق توصیف استانداردهای رنگ خرگوش به عنوان منتشر شده توسط انجمن خرگوش آمریکایی انجمن برای نشان دادن و یا پرورش اهداف.

بعضی از رنگ های خرگوش نسبت به دیگران نادر ترند، مانند رنگ های نقره ای و بنفش، در حالی که دیگران اغلب در فروشگاه های حیوان خانگی دیده می شوند.

ویرایش توسط Adrienne Kruzer، RVT