بزرگترین و کوچکترین اسب در جهان

بزرگترین و کوچکترین اسب ها

اسبها در اندازه های مختلفی قرار می گیرند - شاید دامنه وسیع تر از هر حیوان دیگر در جهان باشد. بعضی از اسب ها به اندازه کافی کوچک هستند تا اسلحه های خود را بالا ببرند و بعضی از آنها روی شما برج بزنند، و شما احساس می کنید مانند پپسكك. در اینجا نگاهی به بزرگترین و کوچکترین دنیای اسب ها می بینیم.