حیوانات خانگی عجیب و غریب برای فضاهای کوچک

گاهی اوقات می خواهم یک حیوان خانگی داشته باشم اما اتاق زیادی برای نگهداری حیوان خانگی ندارم. نترسید - حیوانات خانگی زیادی وجود دارند که نیازی به تعداد زیادی اتاق یا تمرین زیاد ندارند که ممکن است در فضای کوچک شما شرکت خوبی باشد. فقط حتما مالک حیوان خانگی عجیب و غریب باشید: مطمئن شوید حیوانات خانگی شما حقوقی هستند که در آن زندگی می کنید و همچنین حصول حیات وحش حیوان خانگی توسط موافقتنامه های اجاره ای یا اجاره ای که شما انجام داده اید.