بهترین درمان های طبیعی برای استرس در گربه ها

گیاهان، اسانس های گل و روش های هومیوپاتی

استرس و اضطراب در گربه ها می توانند از منابع مختلفی از جمله تغییرات محیطی، مانند حرکت، یا حیوان خانگی جدید در خانه، و همچنین استرس فیزیکی باشد. اول مهم است که ابتدا بیماری را به عنوان یک علت کنار بگذاریم و هر کاری که ممکن است برای مقابله با آن تغییرات محیطی انجام دهیم. با این حال، زمانی وجود دارد که داروهای طبیعی مانند گیاهان، اسانس های گل و یا داروهای هومیوپاتی ممکن است در کاهش استرس و اضطراب گربه ها کمک کنند.

فقط یک بار در یک زمان تجویز کنید و ابتدا قبل از انجام هر کدام از این محصولات، با دامپزشک خود چک کنید.